KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak Çevirimvar - Elif Erdoğdu’nun ("Çevirimvar"), Kanun uyarınca Çevirimvar’a sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Öveçler Mahallesi 1338. Sokak 3/13 Çankaya /Ankara adresinde yerleşik olan Çevirimvar - Elif Erdoğdu’dur. Çevirimvar tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Çevirimvar, Kişisel Verilerinizi; yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler gereğince muhafazası, Çevirimvar’a ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim duyulması, Çevirimvar müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet vermek için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Çevirimvar tarafından, Çevirimvar’ın müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle Çevirimvar ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Çevirimvar’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Çevirimvar tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çevirimvar, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Çevirimvar tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Çevirimvar’ın hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, Çevirimvar yetkililerine, Çevirimvar içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve Çevirimvar tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri Çevirimvar’aa başvurarak kendileri ile ilgili;

  • Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.


Google Play Çevirimvar Android Uygulaması App Store Çevirimvar IOS Uygulaması

Türkiye'nin İlk ve Tek ISO Sertifikalı Online Tercüme Bürosu

Canlı Destek